شرکت پارس تراوا توان افزای ذهن(پرشین تراوا )

درمان سرطان با روشهایی با بازده درمان بالا از اولویتهای مهم بخش سلامت در جهان است. در روش و سیستم الکتروپوریشن با استفاده از میدان های الکتریکی کم شدت همراه با تزریق موضعی داروی شیمی درمانی، ضمن افزایش بازده، آسیبهای جانبی، هزینه و زمان درمان به حداقل ممکن می رسد.

این طرح از سال ۱۳۸۴ تا کنون در فازهای ساخت و طراحی سیستم، مطالعات سلولی، حیوانی  و بهینه سازی پرتکلهای موجود در دنیا مورد تحقیق و بازبینی قرار گرفته است. نتیجه این فرایند طراحی روش و تجهیزاتی است که در مطالعات بیولوژیکی، سلولی، حیوانی، آزمایشگاه های علوم کشاورزی و در صنایع غذایی به عنوان روشی غیرگرمایی مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند در بخشهای مختلف به عنوان تسهیل کننده ورود ماکرومولوکولها، یونها و ژنها استفاده شود.

پس از آزمایش‌های موفق حیوانی، فاز کلینیکی مطالعه درمان انسانی این سیستم نیز هم اکنون در بیمارستان شهدای تجریش در حال اجرا است.

 

حوزه محصولات و خدمات

·   سیستم الکتروکموتراپی با کاربرد کلینیکی ؛ محصول پرشین پوریتور

·   سیستم الکتروپوریشن با کاربرد در بخشهای آزمایشگاهی، صنایع غذایی و کشاورزی

·   الکترودهای مورد نیاز در بخش کلینیکی و آزمایشگاهی

·   درمان تومورهای سرطانی جلدی

·   تسهیل کننده ورود دارو، ژن، واکسن، ماکرومولکولها و یونها در بخشهای آزمایشگاهی

·   استرلیزاسیون، دی هیدراته کردن مواد غذایی و تحریک متابولیسم گیاهان

ارسال به