تیم و همکاران

دکتر شهاب جوانمردی

رئیس هیأت مدیره

دکتر حامد ساجدی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

سهراب طاهری نخست

معاون مالی، اداری و حقوقی

سیدمحسن سیدین

معاون اجرایی